تور تفلیس
تور تفلیس
تور تفلیس
تور تفلیس
تور تفلیس
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
116,500,000 ریال
یک تخته
126,400,000 ریال
کودک با تخت
116,500,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
116,500,000 ریال
یک تخته
126,400,000 ریال
کودک با تخت
116,500,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
116,500,000 ریال
یک تخته
126,400,000 ریال
کودک با تخت
116,500,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
123,600,000 ریال
یک تخته
139,000,000 ریال
کودک با تخت
123,600,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
124,600,000 ریال
یک تخته
140,900,000 ریال
کودک با تخت
125,500,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
127,400,000 ریال
یک تخته
146,600,000 ریال
کودک با تخت
127,400,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
137,000,000 ریال
یک تخته
165,800,000 ریال
کودک با تخت
133,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard
دو تخته (هر نفر)
141,800,000 ریال
یک تخته
175,400,000 ریال
کودک با تخت
137,000,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
141,800,000 ریال
یک تخته
175,400,000 ریال
کودک با تخت
140,900,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
146,600,000 ریال
یک تخته
185,000,000 ریال
کودک با تخت
137,000,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
146,600,000 ریال
یک تخته
185,000,000 ریال
کودک با تخت
137,000,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
146,600,000 ریال
یک تخته
185,000,000 ریال
کودک با تخت
146,600,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
151,400,000 ریال
یک تخته
185,000,000 ریال
کودک با تخت
137,000,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
156,200,000 ریال
یک تخته
204,200,000 ریال
کودک با تخت
156,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard
دو تخته (هر نفر)
156,200,000 ریال
یک تخته
204,200,000 ریال
کودک با تخت
156,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
161,000,000 ریال
یک تخته
194,600,000 ریال
کودک با تخت
156,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
161,000,000 ریال
یک تخته
204,200,000 ریال
کودک با تخت
146,600,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
161,000,000 ریال
یک تخته
213,800,000 ریال
کودک با تخت
156,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
161,000,000 ریال
یک تخته
213,800,000 ریال
کودک با تخت
5,000,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
161,000,000 ریال
یک تخته
213,800,000 ریال
کودک با تخت
252,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
161,000,000 ریال
یک تخته
213,800,000 ریال
کودک با تخت
146,600,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
165,800,000 ریال
یک تخته
223,400,000 ریال
کودک با تخت
156,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
165,800,000 ریال
یک تخته
223,400,000 ریال
کودک با تخت
156,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
165,800,000 ریال
یک تخته
223,400,000 ریال
کودک با تخت
156,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
170,600,000 ریال
یک تخته
213,800,000 ریال
کودک با تخت
156,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
175,400,000 ریال
یک تخته
223,400,000 ریال
کودک با تخت
165,800,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
175,400,000 ریال
یک تخته
242,600,000 ریال
کودک با تخت
165,800,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
175,400,000 ریال
یک تخته
242,600,000 ریال
کودک با تخت
165,800,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
175,400,000 ریال
یک تخته
242,600,000 ریال
کودک با تخت
165,800,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
185,000,000 ریال
یک تخته
242,600,000 ریال
کودک با تخت
165,800,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
185,000,000 ریال
یک تخته
242,600,000 ریال
کودک با تخت
165,800,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
189,800,000 ریال
یک تخته
271,400,000 ریال
کودک با تخت
175,400,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
209,000,000 ریال
یک تخته
290,600,000 ریال
کودک با تخت
204,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
213,800,000 ریال
یک تخته
300,200,000 ریال
کودک با تخت
175,400,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
218,600,000 ریال
یک تخته
290,600,000 ریال
کودک با تخت
175,400,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
223,400,000 ریال
یک تخته
300,200,000 ریال
کودک با تخت
242,600,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
237,800,000 ریال
یک تخته
329,000,000 ریال
کودک با تخت
185,000,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
242,600,000 ریال
یک تخته
329,000,000 ریال
کودک با تخت
175,400,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
242,600,000 ریال
یک تخته
338,600,000 ریال
کودک با تخت
175,400,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
252,200,000 ریال
یک تخته
329,000,000 ریال
کودک با تخت
175,400,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
271,400,000 ریال
یک تخته
434,600,000 ریال
کودک با تخت
242,600,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
276,200,000 ریال
یک تخته
425,000,000 ریال
کودک با تخت
252,200,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
309,800,000 ریال
یک تخته
463,400,000 ریال
کودک با تخت
194,600,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
قوانین و مقررات

این تور در تاریخ 20 خرداد، 1.000.000 تومان کاهش قیمت دارد.

در تاریخ 27 و 28 خرداد، 1.000.000 تومان افزایش قیمت دارد.

در تاریخ 31 خرداد، طبق پکیج است.

در تاریخ 3 و4 تیر، 1.000.000 تومان افزایش قیمت دارد.


قیمت نوزاد 890.000 تومان است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS