تور بدروم
شهر: بدروم
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
282,600,000 ریال
یک تخته
432,800,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
286,500,000 ریال
یک تخته
415,100,000 ریال
کودک با تخت
206,700,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
331,400,000 ریال
یک تخته
416,900,000 ریال
کودک با تخت
204,900,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
341,700,000 ریال
یک تخته
522,900,000 ریال
کودک با تخت
252,700,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
351,200,000 ریال
یک تخته
529,300,000 ریال
کودک با تخت
262,200,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
369,000,000 ریال
یک تخته
475,000,000 ریال
کودک با تخت
215,100,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
374,700,000 ریال
یک تخته
589,000,000 ریال
کودک با تخت
214,000,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: club room
دو تخته (هر نفر)
389,500,000 ریال
یک تخته
574,200,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
393,000,000 ریال
یک تخته
509,200,000 ریال
کودک با تخت
218,500,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: GARDEN VIEW
دو تخته (هر نفر)
398,200,000 ریال
یک تخته
613,200,000 ریال
کودک با تخت
247,000,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: GARDEN VIEW
دو تخته (هر نفر)
400,600,000 ریال
یک تخته
640,900,000 ریال
کودک با تخت
222,800,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
404,900,000 ریال
یک تخته
515,800,000 ریال
کودک با تخت
250,300,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
404,900,000 ریال
یک تخته
515,800,000 ریال
کودک با تخت
240,300,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD GARDEN VIEW
دو تخته (هر نفر)
405,000,000 ریال
یک تخته
1,045,400,000 ریال
کودک با تخت
273,300,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: HOTEL ROOM
دو تخته (هر نفر)
406,600,000 ریال
یک تخته
605,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Sea View
دو تخته (هر نفر)
435,000,000 ریال
یک تخته
572,200,000 ریال
کودک با تخت
297,700,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Sea View
دو تخته (هر نفر)
450,600,000 ریال
یک تخته
597,200,000 ریال
کودک با تخت
235,300,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
456,800,000 ریال
یک تخته
606,600,000 ریال
کودک با تخت
235,300,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
459,100,000 ریال
یک تخته
757,800,000 ریال
کودک با تخت
309,700,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
472,400,000 ریال
یک تخته
628,400,000 ریال
کودک با تخت
238,400,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
476,200,000 ریال
یک تخته
792,000,000 ریال
کودک با تخت
318,300,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
478,600,000 ریال
یک تخته
637,800,000 ریال
کودک با تخت
241,500,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
488,900,000 ریال
یک تخته
794,700,000 ریال
کودک با تخت
273,900,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
488,900,000 ریال
یک تخته
794,700,000 ریال
کودک با تخت
273,900,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Myndos Standard Room
دو تخته (هر نفر)
495,600,000 ریال
یک تخته
649,500,000 ریال
کودک با تخت
235,900,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
503,600,000 ریال
یک تخته
675,200,000 ریال
کودک با تخت
247,800,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD CLUB ROOM
دو تخته (هر نفر)
503,600,000 ریال
یک تخته
846,800,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD HOTEL ROOM
دو تخته (هر نفر)
519,200,000 ریال
یک تخته
878,000,000 ریال
کودک با تخت
250,900,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Myndos Standard Room
دو تخته (هر نفر)
519,500,000 ریال
یک تخته
700,800,000 ریال
کودک با تخت
249,300,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: BB
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
524,600,000 ریال
یک تخته
742,900,000 ریال
کودک با تخت
251,500,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: STD ANDEX ROOM
دو تخته (هر نفر)
529,800,000 ریال
یک تخته
899,100,000 ریال
کودک با تخت
252,700,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: CLUB LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
543,400,000 ریال
یک تخته
735,000,000 ریال
کودک با تخت
256,200,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
562,800,000 ریال
یک تخته
752,700,000 ریال
کودک با تخت
297,400,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
562,800,000 ریال
یک تخته
752,700,000 ریال
کودک با تخت
297,400,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: STD ANDEX ROOM
دو تخته (هر نفر)
587,900,000 ریال
یک تخته
1,015,400,000 ریال
کودک با تخت
266,400,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
622,100,000 ریال
یک تخته
1,083,800,000 ریال
کودک با تخت
276,700,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
635,800,000 ریال
یک تخته
1,018,800,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
639,200,000 ریال
یک تخته
1,118,000,000 ریال
کودک با تخت
280,100,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: DELUXE GARDEN VIEW
دو تخته (هر نفر)
644,000,000 ریال
یک تخته
1,127,600,000 ریال
کودک با تخت
403,800,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room Land View
دو تخته (هر نفر)
656,300,000 ریال
یک تخته
906,000,000 ریال
کودک با تخت
286,900,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
758,900,000 ریال
یک تخته
1,059,900,000 ریال
کودک با تخت
310,900,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: sea view
دو تخته (هر نفر)
758,900,000 ریال
یک تخته
1,357,400,000 ریال
کودک با تخت
310,900,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
776,000,000 ریال
یک تخته
1,083,800,000 ریال
کودک با تخت
314,300,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
815,600,000 ریال
یک تخته
1,470,800,000 ریال
کودک با تخت
315,800,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STUDIO GARDEN VIEW
دو تخته (هر نفر)
929,900,000 ریال
یک تخته
1,470,300,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: SUP SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
953,800,000 ریال
یک تخته
1,511,300,000 ریال
کودک با تخت
358,800,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Superior Sea View
دو تخته (هر نفر)
1,354,000,000 ریال
یک تخته
195,250,000 ریال
کودک با تخت
461,400,000 ریال
کودک بدون تخت
161,000,000 ریال
توضیحات

جهت رزرو تور بدروم با بهترین خدمات با راز گیتی تماس بگیرید

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS