تور قبرس
شهر: نیکوزیا
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
387,900,000 ریال
یک تخته
462,900,000 ریال
کودک با تخت
321,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
418,900,000 ریال
یک تخته
511,900,000 ریال
کودک با تخت
337,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
430,900,000 ریال
یک تخته
526,900,000 ریال
کودک با تخت
348,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
471,900,000 ریال
یک تخته
592,900,000 ریال
کودک با تخت
369,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
558,900,000 ریال
یک تخته
725,900,000 ریال
کودک با تخت
411,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: HB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
574,900,000 ریال
یک تخته
724,900,000 ریال
کودک با تخت
419,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
580,900,000 ریال
یک تخته
761,900,000 ریال
کودک با تخت
422,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
590,900,000 ریال
یک تخته
776,900,000 ریال
کودک با تخت
426,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
615,900,000 ریال
یک تخته
802,900,000 ریال
کودک با تخت
434,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
621,900,000 ریال
یک تخته
827,900,000 ریال
کودک با تخت
442,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
637,900,000 ریال
یک تخته
853,900,000 ریال
کودک با تخت
450,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
679,900,000 ریال
یک تخته
914,900,000 ریال
کودک با تخت
43,390,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
695,900,000 ریال
یک تخته
939,900,000 ریال
کودک با تخت
43,390,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
701,900,000 ریال
یک تخته
915,900,000 ریال
کودک با تخت
482,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
733,900,000 ریال
یک تخته
962,900,000 ریال
کودک با تخت
498,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
749,900,000 ریال
یک تخته
1,031,900,000 ریال
کودک با تخت
506,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
790,900,000 ریال
یک تخته
1,092,900,000 ریال
کودک با تخت
522,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
796,900,000 ریال
یک تخته
1,107,900,000 ریال
کودک با تخت
530,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
802,900,000 ریال
یک تخته
954,900,000 ریال
کودک با تخت
454,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
843,900,000 ریال
یک تخته
1,177,900,000 ریال
کودک با تخت
548,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
844,900,000 ریال
یک تخته
1,183,900,000 ریال
کودک با تخت
554,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
860,900,000 ریال
یک تخته
1,264,900,000 ریال
کودک با تخت
562,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
870,900,000 ریال
یک تخته
1,219,900,000 ریال
کودک با تخت
562,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
886,900,000 ریال
یک تخته
1,244,900,000 ریال
کودک با تخت
570,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
922,900,000 ریال
یک تخته
1,239,900,000 ریال
کودک با تخت
588,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
923,900,000 ریال
یک تخته
1,373,900,000 ریال
کودک با تخت
593,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
972,900,000 ریال
یک تخته
1,645,900,000 ریال
کودک با تخت
613,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,230,900,000 ریال
یک تخته
1,788,900,000 ریال
کودک با تخت
747,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
توضیحات

اگر خواهان رزرو تور قبرس شمالی هستید با ما تماس بگیرید

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS