تور قبرس
شهر: نیکوزیا
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
356,900,000 ریال
یک تخته
440,900,000 ریال
کودک با تخت
300,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
392,900,000 ریال
یک تخته
484,900,000 ریال
کودک با تخت
314,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
407,900,000 ریال
یک تخته
500,900,000 ریال
کودک با تخت
325,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
440,900,000 ریال
یک تخته
561,900,000 ریال
کودک با تخت
338,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
527,900,000 ریال
یک تخته
694,900,000 ریال
کودک با تخت
379,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
549,900,000 ریال
یک تخته
730,900,000 ریال
کودک با تخت
391,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
558,900,000 ریال
یک تخته
745,900,000 ریال
کودک با تخت
395,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
579,900,000 ریال
یک تخته
771,900,000 ریال
کودک با تخت
419,000,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
595,900,000 ریال
یک تخته
796,900,000 ریال
کودک با تخت
411,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
606,900,000 ریال
یک تخته
821,900,000 ریال
کودک با تخت
414,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
648,900,000 ریال
یک تخته
882,900,000 ریال
کودک با تخت
402,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
670,900,000 ریال
یک تخته
883,900,000 ریال
کودک با تخت
451,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
680,900,000 ریال
یک تخته
933,900,000 ریال
کودک با تخت
402,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
701,900,000 ریال
یک تخته
931,900,000 ریال
کودک با تخت
477,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
717,900,000 ریال
یک تخته
1,009,000,000 ریال
کودک با تخت
475,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
759,900,000 ریال
یک تخته
1,066,900,000 ریال
کودک با تخت
491,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
765,900,000 ریال
یک تخته
1,076,900,000 ریال
کودک با تخت
509,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
788,900,000 ریال
یک تخته
923,900,000 ریال
کودک با تخت
423,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
812,900,000 ریال
یک تخته
1,145,900,000 ریال
کودک با تخت
517,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
813,900,000 ریال
یک تخته
1,152,900,000 ریال
کودک با تخت
522,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
829,900,000 ریال
یک تخته
1,233,900,000 ریال
کودک با تخت
530,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
839,900,000 ریال
یک تخته
1,188,900,000 ریال
کودک با تخت
530,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
892,900,000 ریال
یک تخته
135,190,000 ریال
کودک با تخت
572,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,198,900,000 ریال
یک تخته
1,757,900,000 ریال
کودک با تخت
705,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
توضیحات

با تور قبرس شمالی تابستانی به یادماندنی و مهیج داشته باشید

قوانین و مقررات

پرواز در تاریخ 5 مرداد شامل 3000000 تومان افزایش قیمت است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS