تور تفلیس باتومی
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
173,600,000
یک تخته
218,900,000
کودک با تخت
152,100,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
179,200,000
یک تخته
230,100,000
کودک با تخت
156,900,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
183,900,000
یک تخته
239,600,000
کودک با تخت
160,100,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: standard room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
195,900,000
یک تخته
263,400,000
کودک با تخت
168,000,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
207,800,000
یک تخته
279,300,000
کودک با تخت
183,900,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
207,800,000
یک تخته
287,300,000
کودک با تخت
199,800,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
211,800,000
یک تخته
279,300,000
کودک با تخت
183,900,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
223,700,000
یک تخته
319,100,000
کودک با تخت
199,800,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: standard room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
223,700,000
یک تخته
319,100,000
کودک با تخت
207,800,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
223,700,000
یک تخته
319,100,000
کودک با تخت
191,900,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
235,600,000
یک تخته
342,900,000
کودک با تخت
191,900,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: standard room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
239,600,000
یک تخته
350,900,000
کودک با تخت
191,900,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Family Deluxe
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
243,600,000
یک تخته
358,800,000
کودک با تخت
199,800,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
247,500,000
یک تخته
366,800,000
کودک با تخت
215,700,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
247,500,000
یک تخته
366,800,000
کودک با تخت
223,700,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
251,500,000
یک تخته
358,800,000
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
251,500,000
یک تخته
374,700,000
کودک با تخت
223,700,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Family Deluxe
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
259,500,000
یک تخته
390,600,000
کودک با تخت
215,700,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Family Deluxe
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
267,400,000
یک تخته
406,500,000
کودک با تخت
223,700,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
287,300,000
یک تخته
446,300,000
کودک با تخت
247,500,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
295,200,000
یک تخته
462,200,000
کودک با تخت
255,500,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
362,800,000
یک تخته
565,500,000
کودک با تخت
239,600,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
370,800,000
یک تخته
597,300,000
کودک با تخت
268,200,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
410,500,000
یک تخته
632,300,000
کودک با تخت
335,000,000
کودک بدون تخت
139,000,000
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
462,200,000
یک تخته
759,300,000
کودک با تخت
335,000,000
کودک بدون تخت
139,000,000
توضیحات

اگر شیفته دیدن شهرهای تفلیس و باتومی هستید تور تفلیس باتومی راز گیتی را از دست ندهید.

قوانین و مقررات

داشتن کارت واکسن الزامی است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS