تور باتومی
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
149,500,000 ریال
یک تخته
165,400,000 ریال
کودک با تخت
123,600,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
149,500,000 ریال
یک تخته
181,300,000 ریال
کودک با تخت
133,600,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
149,500,000 ریال
یک تخته
181,300,000 ریال
کودک با تخت
133,600,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
155,900,000 ریال
یک تخته
194,000,000 ریال
کودک با تخت
133,600,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
161,400,000 ریال
یک تخته
205,100,000 ریال
کودک با تخت
157,400,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
161,400,000 ریال
یک تخته
205,100,000 ریال
کودک با تخت
141,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
163,000,000 ریال
یک تخته
197,200,000 ریال
کودک با تخت
173,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
165,400,000 ریال
یک تخته
197,200,000 ریال
کودک با تخت
141,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
165,400,000 ریال
یک تخته
197,200,000 ریال
کودک با تخت
141,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
169,400,000 ریال
یک تخته
202,000,000 ریال
کودک با تخت
149,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
169,400,000 ریال
یک تخته
221,000,000 ریال
کودک با تخت
141,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
172,600,000 ریال
یک تخته
208,300,000 ریال
کودک با تخت
147,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
177,300,000 ریال
یک تخته
236,900,000 ریال
کودک با تخت
173,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
177,300,000 ریال
یک تخته
236,900,000 ریال
کودک با تخت
157,400,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
181,300,000 ریال
یک تخته
244,900,000 ریال
کودک با تخت
181,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
185,300,000 ریال
یک تخته
236,900,000 ریال
کودک با تخت
149,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
185,300,000 ریال
یک تخته
244,900,000 ریال
کودک با تخت
165,400,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
188,400,000 ریال
یک تخته
271,000,000 ریال
کودک با تخت
1,486,000,000 ریال
کودک بدون تخت
105,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
193,200,000 ریال
یک تخته
244,900,000 ریال
کودک با تخت
149,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard
دو تخته (هر نفر)
193,200,000 ریال
یک تخته
260,800,000 ریال
کودک با تخت
149,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
193,200,000 ریال
یک تخته
268,700,000 ریال
کودک با تخت
173,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
193,200,000 ریال
یک تخته
268,700,000 ریال
کودک با تخت
149,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
197,200,000 ریال
یک تخته
260,800,000 ریال
کودک با تخت
165,400,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
201,200,000 ریال
یک تخته
284,600,000 ریال
کودک با تخت
181,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
201,200,000 ریال
یک تخته
284,600,000 ریال
کودک با تخت
181,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
209,100,000 ریال
یک تخته
300,500,000 ریال
کودک با تخت
133,600,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
209,100,000 ریال
یک تخته
300,500,000 ریال
کودک با تخت
149,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
209,100,000 ریال
یک تخته
305,000,000 ریال
کودک با تخت
133,600,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
229,000,000 ریال
یک تخته
308,500,000 ریال
کودک با تخت
173,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
229,000,000 ریال
یک تخته
324,400,000 ریال
کودک با تخت
165,400,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
248,900,000 ریال
یک تخته
364,100,000 ریال
کودک با تخت
197,200,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
252,800,000 ریال
یک تخته
372,100,000 ریال
کودک با تخت
165,400,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
260,800,000 ریال
یک تخته
380,000,000 ریال
کودک با تخت
149,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
264,800,000 ریال
یک تخته
395,900,000 ریال
کودک با تخت
181,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
276,700,000 ریال
یک تخته
419,800,000 ریال
کودک با تخت
194,000,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
296,600,000 ریال
یک تخته
451,600,000 ریال
کودک با تخت
268,700,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
316,400,000 ریال
یک تخته
475,400,000 ریال
کودک با تخت
213,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: All
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
380,000,000 ریال
یک تخته
642,400,000 ریال
کودک با تخت
268,700,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
توضیحات

با تور باتومی رازگیتی تجربه‌ای تکرار نشدنی از گشت و گذار در گرجستان را رقم بزنید.

قوانین و مقررات

داشتن کارت واکسن الزامی است

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS