تور باتومی
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
160,100,000 ریال
یک تخته
181,300,000 ریال
کودک با تخت
138,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
160,100,000 ریال
یک تخته
202,500,000 ریال
کودک با تخت
138,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
168,600,000 ریال
یک تخته
219,500,000 ریال
کودک با تخت
138,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
176,000,000 ریال
یک تخته
234,300,000 ریال
کودک با تخت
170,700,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
176,000,000 ریال
یک تخته
234,300,000 ریال
کودک با تخت
149,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
178,100,000 ریال
یک تخته
223,700,000 ریال
کودک با تخت
191,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
181,300,000 ریال
یک تخته
223,700,000 ریال
کودک با تخت
149,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
181,300,000 ریال
یک تخته
223,700,000 ریال
کودک با تخت
149,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
186,600,000 ریال
یک تخته
230,100,000 ریال
کودک با تخت
160,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
186,600,000 ریال
یک تخته
255,500,000 ریال
کودک با تخت
149,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
190,800,000 ریال
یک تخته
238,500,000 ریال
کودک با تخت
158,000,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
197,200,000 ریال
یک تخته
276,700,000 ریال
کودک با تخت
170,700,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
197,200,000 ریال
یک تخته
276,700,000 ریال
کودک با تخت
191,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
202,500,000 ریال
یک تخته
287,300,000 ریال
کودک با تخت
202,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
207,800,000 ریال
یک تخته
276,700,000 ریال
کودک با تخت
160,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
207,800,000 ریال
یک تخته
287,300,000 ریال
کودک با تخت
181,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
218,400,000 ریال
یک تخته
287,300,000 ریال
کودک با تخت
160,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
218,400,000 ریال
یک تخته
319,100,000 ریال
کودک با تخت
191,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
218,400,000 ریال
یک تخته
319,100,000 ریال
کودک با تخت
160,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
223,700,000 ریال
یک تخته
308,500,000 ریال
کودک با تخت
181,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
229,000,000 ریال
یک تخته
340,300,000 ریال
کودک با تخت
202,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
229,000,000 ریال
یک تخته
340,300,000 ریال
کودک با تخت
202,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
239,600,000 ریال
یک تخته
361,500,000 ریال
کودک با تخت
160,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
239,600,000 ریال
یک تخته
361,500,000 ریال
کودک با تخت
138,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
266,100,000 ریال
یک تخته
372,100,000 ریال
کودک با تخت
191,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
266,100,000 ریال
یک تخته
393,300,000 ریال
کودک با تخت
181,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
292,600,000 ریال
یک تخته
446,300,000 ریال
کودک با تخت
223,700,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
297,900,000 ریال
یک تخته
456,900,000 ریال
کودک با تخت
181,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
308,500,000 ریال
یک تخته
467,500,000 ریال
کودک با تخت
160,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
329,700,000 ریال
یک تخته
520,500,000 ریال
کودک با تخت
219,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
356,200,000 ریال
یک تخته
562,900,000 ریال
کودک با تخت
319,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
382,700,000 ریال
یک تخته
594,700,000 ریال
کودک با تخت
244,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: All
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
467,500,000 ریال
یک تخته
817,300,000 ریال
کودک با تخت
319,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000,120,000,000 ریال
توضیحات

 اگر تمایل به ماجراجویی در شهر زیبای باتومی دارید تور باتومی راز گیتی را از دست ندهید

قوانین و مقررات

داشتن مبلغ 100 دلار به ازای هر شب اقامت الزامی است.

داشتن تست پی سی آر ضروری است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS