تور ایروان
تور ایروان
تور ایروان
تور ایروان
تور ایروان
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
195,100,000 ریال
یک تخته
230,200,000 ریال
کودک با تخت
181,500,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
دو تخته (هر نفر)
200,000,000 ریال
یک تخته
230,200,000 ریال
کودک با تخت
171,700,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
دو تخته (هر نفر)
201,000,000 ریال
یک تخته
236,100,000 ریال
کودک با تخت
181,500,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
201,000,000 ریال
یک تخته
241,900,000 ریال
کودک با تخت
181,500,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
205,900,000 ریال
یک تخته
230,200,000 ریال
کودک با تخت
187,300,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
210,700,000 ریال
یک تخته
236,100,000 ریال
کودک با تخت
201,000,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
210,700,000 ریال
یک تخته
251,700,000 ریال
کودک با تخت
201,000,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
216,600,000 ریال
یک تخته
253,600,000 ریال
کودک با تخت
201,000,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
217,600,000 ریال
یک تخته
265,300,000 ریال
کودک با تخت
201,000,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
219,500,000 ریال
یک تخته
279,000,000 ریال
کودک با تخت
181,500,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
220,500,000 ریال
یک تخته
265,300,000 ریال
کودک با تخت
201,000,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
225,400,000 ریال
یک تخته
271,200,000 ریال
کودک با تخت
187,300,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
225,400,000 ریال
یک تخته
271,200,000 ریال
کودک با تخت
187,300,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
230,200,000 ریال
یک تخته
284,800,000 ریال
کودک با تخت
187,300,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Economy room
دو تخته (هر نفر)
232,200,000 ریال
یک تخته
271,200,000 ریال
کودک با تخت
206,800,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
232,200,000 ریال
یک تخته
280,900,000 ریال
کودک با تخت
2,001,000,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
235,100,000 ریال
یک تخته
290,700,000 ریال
کودک با تخت
187,300,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
237,100,000 ریال
یک تخته
284,800,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
237,100,000 ریال
یک تخته
290,700,000 ریال
کودک با تخت
183,400,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
240,000,000 ریال
یک تخته
284,800,000 ریال
کودک با تخت
206,800,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
242,900,000 ریال
یک تخته
310,200,000 ریال
کودک با تخت
197,100,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
249,700,000 ریال
یک تخته
319,900,000 ریال
کودک با تخت
187,300,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
252,700,000 ریال
یک تخته
325,800,000 ریال
کودک با تخت
210,700,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
254,600,000 ریال
یک تخته
331,600,000 ریال
کودک با تخت
179,500,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
254,600,000 ریال
یک تخته
335,500,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
257,500,000 ریال
یک تخته
325,800,000 ریال
کودک با تخت
216,600,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
257,500,000 ریال
یک تخته
329,700,000 ریال
کودک با تخت
191,200,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
277,000,000 ریال
یک تخته
355,000,000 ریال
کودک با تخت
263,400,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
294,600,000 ریال
یک تخته
378,400,000 ریال
کودک با تخت
212,700,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: AEALL
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
301,400,000 ریال
یک تخته
394,000,000 ریال
کودک با تخت
201,000,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
305,300,000 ریال
یک تخته
399,900,000 ریال
کودک با تخت
193,200,000 ریال
کودک بدون تخت
169,000,000 ریال
توضیحات

برای سفر به ایروان در نوروز 1403 ما برایتان پیشنهادات ویژه‌ای داریم.


قیمت نوزاد 1 میلیون و 200 هزارتومان است.

قوانین و مقررات

پرداخت نیمی از مبلغ در زمان ثبت نام ضروری است

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS