ارمنستان
ارمنستان
ارمنستان
ارمنستان
ارمنستان
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
112,700,000 ریال
یک تخته
145,300,000 ریال
کودک با تخت
106,600,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
دو تخته (هر نفر)
118,800,000 ریال
یک تخته
145,300,000 ریال
کودک با تخت
100,400,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
دو تخته (هر نفر)
121,900,000 ریال
یک تخته
159,600,000 ریال
کودک با تخت
112,700,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
124,900,000 ریال
یک تخته
153,500,000 ریال
کودک با تخت
110,600,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
130,000,000 ریال
یک تخته
161,600,000 ریال
کودک با تخت
118,800,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
132,900,000 ریال
یک تخته
198,400,000 ریال
کودک با تخت
108,600,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
133,100,000 ریال
یک تخته
186,100,000 ریال
کودک با تخت
118,800,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
135,100,000 ریال
یک تخته
166,100,000 ریال
کودک با تخت
124,900,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
150,400,000 ریال
یک تخته
218,800,000 ریال
کودک با تخت
124,900,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
151,400,000 ریال
یک تخته
202,400,000 ریال
کودک با تخت
112,700,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
154,500,000 ریال
یک تخته
212,600,000 ریال
کودک با تخت
129,000,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
156,500,000 ریال
یک تخته
212,600,000 ریال
کودک با تخت
124,900,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Economy room
دو تخته (هر نفر)
159,600,000 ریال
یک تخته
202,400,000 ریال
کودک با تخت
135,100,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
167,800,000 ریال
یک تخته
218,800,000 ریال
کودک با تخت
135,100,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
167,800,000 ریال
یک تخته
222,800,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
167,800,000 ریال
یک تخته
235,100,000 ریال
کودک با تخت
112,700,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
167,800,000 ریال
یک تخته
235,100,000 ریال
کودک با تخت
112,700,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
175,900,000 ریال
یک تخته
235,100,000 ریال
کودک با تخت
129,000,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
179,000,000 ریال
یک تخته
251,400,000 ریال
کودک با تخت
110,600,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
181,000,000 ریال
یک تخته
261,600,000 ریال
کودک با تخت
139,200,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Economy Room
دو تخته (هر نفر)
184,100,000 ریال
یک تخته
271,800,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
186,100,000 ریال
یک تخته
269,800,000 ریال
کودک با تخت
112,700,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
195,300,000 ریال
یک تخته
282,000,000 ریال
کودک با تخت
118,800,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
197,300,000 ریال
یک تخته
296,300,000 ریال
کودک با تخت
104,500,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
202,400,000 ریال
یک تخته
298,300,000 ریال
کودک با تخت
112,700,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
204,500,000 ریال
یک تخته
275,900,000 ریال
کودک با تخت
141,200,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
205,500,000 ریال
یک تخته
269,800,000 ریال
کودک با تخت
118,800,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
232,000,000 ریال
یک تخته
328,900,000 ریال
کودک با تخت
139,200,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
240,200,000 ریال
یک تخته
357,500,000 ریال
کودک با تخت
196,300,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
245,300,000 ریال
یک تخته
363,600,000 ریال
کودک با تخت
139,200,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
255,500,000 ریال
یک تخته
377,900,000 ریال
کودک با تخت
124,900,000 ریال
کودک بدون تخت
85,000,000 ریال
توضیحات

با تور ارمنستان راز گیتی خاطراتی به یاد ماندنی بسازید. 

مدارک مورد نیاز

پاسپورت معتبر دارای 7 ماه اعتبار

قوانین و مقررات

قیمت نوزاد 1/200/00 تومان است.

در تاریخ 8 اردیبهشت 1/000/000 تومان کاهش قیمت دارد.

در تاریخ های 15 و 29 اردیبهشت 1/000/000 تومان افزایش قیمت دارد.

در تاریخ 17 اردیبهشت 6/000/000 تومان افزایش قیمت دارد.

در تاریخ 24 اردیبهشت 7/000/000 تومان افزایش قیمت دارد.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS