تور ارمنستان
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
دو تخته (هر نفر)
174,400,000 ریال
یک تخته
196,200,000 ریال
کودک با تخت
140,000,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
دو تخته (هر نفر)
174,400,000 ریال
یک تخته
204,000,000 ریال
کودک با تخت
163,400,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
179,900,000 ریال
یک تخته
204,000,000 ریال
کودک با تخت
175,900,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
دو تخته (هر نفر)
180,600,000 ریال
یک تخته
221,200,000 ریال
کودک با تخت
155,600,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
182,200,000 ریال
یک تخته
208,700,000 ریال
کودک با تخت
171,200,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
188,400,000 ریال
یک تخته
208,700,000 ریال
کودک با تخت
158,800,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
193,100,000 ریال
یک تخته
229,900,000 ریال
کودک با تخت
163,400,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
193,100,000 ریال
یک تخته
233,600,000 ریال
کودک با تخت
233,600,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
194,600,000 ریال
یک تخته
238,300,000 ریال
کودک با تخت
168,100,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
196,200,000 ریال
یک تخته
238,300,000 ریال
کودک با تخت
196,200,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
196,200,000 ریال
یک تخته
239,900,000 ریال
کودک با تخت
163,400,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
196,200,000 ریال
یک تخته
241,400,000 ریال
کودک با تخت
175,900,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
204,000,000 ریال
یک تخته
246,100,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
207,100,000 ریال
یک تخته
246,100,000 ریال
کودک با تخت
180,600,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: AEALL
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
214,900,000 ریال
یک تخته
274,200,000 ریال
کودک با تخت
183,700,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: KING
دو تخته (هر نفر)
218,000,000 ریال
یک تخته
266,400,000 ریال
کودک با تخت
175,900,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
219,600,000 ریال
یک تخته
275,800,000 ریال
کودک با تخت
160,300,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
219,600,000 ریال
یک تخته
286,700,000 ریال
کودک با تخت
180,600,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
221,200,000 ریال
یک تخته
282,000,000 ریال
کودک با تخت
163,400,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
221,200,000 ریال
یک تخته
286,700,000 ریال
کودک با تخت
186,800,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: SUPERIOR
دو تخته (هر نفر)
222,700,000 ریال
یک تخته
282,000,000 ریال
کودک با تخت
168,100,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
222,700,000 ریال
یک تخته
291,400,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
233,600,000 ریال
یک تخته
291,400,000 ریال
کودک با تخت
161,900,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
235,200,000 ریال
یک تخته
291,400,000 ریال
کودک با تخت
216,500,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
239,900,000 ریال
یک تخته
294,500,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
257,000,000 ریال
یک تخته
327,200,000 ریال
کودک با تخت
186,800,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
260,200,000 ریال
یک تخته
352,200,000 ریال
کودک با تخت
216,500,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
261,700,000 ریال
یک تخته
360,000,000 ریال
کودک با تخت
168,100,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
283,600,000 ریال
یک تخته
402,100,000 ریال
کودک با تخت
216,500,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
300,700,000 ریال
یک تخته
436,400,000 ریال
کودک با تخت
239,900,000 ریال
کودک بدون تخت
140,000,000 ریال
توضیحات

با تور ارمنستان راز گیتی تابستانی به یاد ماندنی داشته باشید.

قوانین و مقررات

همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS